Naujienos

Maloniai kviečiame Vilniaus universiteto bendruomenę ir visus norinčius

antradienio rytą pradėti Eucharistija

Nuo kovo 7 d. kiekvieną antradienį šv. Mišios 07:30

(Šv. Jonų bažnyčios Oginskių, švč. Sakramento, koplyčioje)


VU Kapelionas Vidmantas Šimkūnas, SJ

__________________________ 

Gavėnios laikotarpiu IŠPAŽINTĮ mūsų bažnyčioje atlikti galima

kiekvieną sekmadienį prieš 11 val. šv. Mišias.

Kunigas klausykloje budės nuo 10:15 val.

 __________________________

 

 __________________________

 

 2017 kovo 19 d., šv. Jonų bažnyčia

3 gavėnios sekmadienis Jn 4, 5–42

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

 

Evangelijoje pasakojama apie moterį, kurios nežinome nei vardo, nei amžiaus, bet jos pokalbis su Jėzumi Evangelijoje ilgiausias. Todėl turime progą jungtis į šį pokalbį, bent jau kaip aktyvūs klausytojai.

Buvo vėlyva popietė. Suplukęs ir ištroškęs Jėzus stabtelėjo prie užmiesčio šulinio, kurį sakoma iškasė protėvis Jokūbas. Tuo tarpu mokiniai nuėjo į miestelį maisto. Lyg tyčia prie šulinio pasirodo ir moteris su ąsočiu samarietė. Ją atpažinti buvo galima iš aprangos ir dialekto. Jėzus nepaiso papročių ir ją paprašo vandens. Ir čia prasideda įdomybės.

To meto paprotys neleido vyrui kalbinti vienos moters, kai šalia nėra jos vyro ar brolio. Jėzus nori atsisakyti šių taisyklių, bet moteris atrodo dar nedrįsta. Ji primena, jog žydui nedera kalbėti su samariete ir dar ko nors prašyti.

Sena ir įdomi žydų ir samariečių įtampos istorija. Samarija tai šiaurinės Izraelio karalystės sostinė, pastatyta dar IX a. prieš Kristų prie pagrindinio šiaurės pietų kelio. Vėliau šiuo vardu pavadinta visa sritis. IIX amžiuje Samariją užėmė asirai, vietinius gyventojus ištrėmė, o į jų vieta atsikėlė kolonistai. Vietinių žydų likutis susimaišė su atėjūnais, su kultūromis maišėsi ir religijos. Įtampa su kitų sričių žydais dar paaštrėjo, kai žydai atmetė samariečių aukas šventyklos atstatymui Jeruzalėje. Atseit mums nereikia netikrų izraelitų paramos. Tada samariečiai pasistatė savo šventyklą. Naujojo Testamento laikais žydai darydavo didžiulį lankstą, bet nevykdavo per Samariuos žemę. Taigi nuoskaudos ir neapykanta buvo įsisenėjusi ir stipri.      

O Jėzus štai eina per Samarijos žemę ir bendrauja su niekinamos tautos moterimi. Tuo stebėjosi net jo mokiniai, kitiems žydams tai turėjo atrodyti skandalas.

Kaip viskas būtų vykę, jeigu Jėzus nebūtų priėjęs prie šios moters ir nebūtų paprašęs vandens. Tikriausiai nieko ir nebūtų. Arba mes šiandien skaitytume „Ištroškęs Jėzus turėjo praeiti pro šulinį neatsigėręs, nes tuo metu prie jo sukiojosi samarietė.“ Bet vargu toks sakinys būtų gerosios naujienos žinia.

Kartais, išgyvename nepakankamumo sindromą. Jog mes nepakankamai geri, nepakankamai šventi ar nepakankamai gerai jaučiamės, nes mums kai ko trūkta. Tokį jausmą dar pakursto reklamos, aplinka, blogi prisiminimai. Paskui seka priekaištai sau: esu ne pakankamai aukštas, ne pakankamai plonas, ne pakankamai sumanus, apsukrus... Galbūt galvojame, esu ne pakankamai populiarus todėl netapsiu lyderiu. Esu nepakankamai šventas, todėl negaliu skaityti ar dalinti Komuniją per mišias. Kartais jaučiamės nepakankamai šaunūs, ne pakankamai turime pinigų, ir manome jei turėčiau tai būčiau laimingas...

Kartais aplinka mums sako: ji per tamsi, o jos plaukai per šviesūs, jis per daug konservatyvus, ar per daug liberalus, per jaunas, per senas, nepakankamai šventas, išsiskyręs, gėjus, ar ji besilaukianti moteris... Koks bebūtum, vis tiek būsi nepakankamai geras.

Jėzus šiandien sako pakanka. Gana visų tų nuogąstavimų ir žmonių pastatytų užtvarų, kurie atskiria ar net supriešina žmones.

Evangelijoje Jėzui tie užtvarai  ar taisyklės, net žmonių sugalvoti įstatymai nesvarbūs, jeigu jei tarnauja žmonių atskirčiai, susvetimėjimui. Jam nerūpi tradicijos, jeigu jos kitą žmogų žemina. Evangelijoje girdėjome, Jėzui pirmiausia rūpi ta moteris. Jėzus žodžiais ir veiksmais parodė, jog nesvarbu ką ji galvojo, nesvarbu ką manė visuomenė, nesvarbu net ir ką sakė įstatymas, jo akyse ji buvo pakankamai gera užkalbinti ir net kviesti tapti mokine. Girdėjome, jog prie Jėzaus susirinko nemažas būrys samariečių. Taigi ši moteris turėjo gerus ryšius savo miestelyje ir daug kam papasakojo apie Jėzų.

Ar Jėzus ne lygiai taip elgiasi ir su mumis? Nesame tobuli, ir vis tik jis kalba su mumis. Juk tikime, kad Biblija jo žodis, jis užkalbina mus ir dar daugeliu būdų.

Apie savo nevertumą prieš Komuniją  sakome, jog nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tu tari žodį ir mano siela pasveiksta ir priimu tave. Šitaip Jėzus patvirtina tu pakankamai geras.

Jis sako, esi pakankamai geras, ne kad nieko neveiktum, bet kad tave mylėčiau.

O kai maldų pabaigoje tariame amen, tai įsipareigojame stengtis kitus žmones taip priimti, kaip Jėzus priima mus kaip pakankamai vertus, kaip to paties Tėvo vaikus.

Aš esu pakankamai geras, kad žengčiau kitą žingsnį. Aš gaunu pakankamai Dievo meilės ir malonės, kad pasitikėčiau juo ir savimi.

Pabaigai grįžkime prie Jėzaus ir samarietės.

Jėzus nesistebėjo moters praeitimi, nepriekaištavo ir nesmerkė, bet prašė jos patarnavimo. Ar įsivaizduočiau save samarietės vietoje ir Jėzų mane ko nors prašantį? Ką pirmiausia galvočiau, ar kad esu nevertas, nuodėmingas, ar kokia palaima susitikti su Jėzumi ir kad jis mane ko nors prašo?

Susitikimas su Jėzumi samarietei atnešė palaimą. Ko reikia, man kad susitikimai su Jėzumi ir žmonėmis atneštų palaimą?

                                                                                                                  

 ______________________________

  

  

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

 

 

Jau 24 metus Jonų bažnyčios Gyvojo rožinio maldos būrelis

renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bendrai Rožinio maldai.

Visus norinčius prisijungti kviečiame bendrai maldai

kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 10.15 val. į Švč. Sakramento koplyčią.

 ______________________________

  

Apie mūsų bažnyčios 25-ąsias atkūrimo metines ir vykusią šventę skaitykite

bei fotogaleriją peržiūrėkite čia

______________________________

 

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.