Kryžius ant kalno su balta juosta

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LITURGIJA

NAMŲ BAŽNYČIOJE

Pasiilgau Mišių… Noriu velykinės išpažinties… Nebesusitinku savo parapijiečių ar mažosios bendruomenės narių… Nebelankome sužadėtinių, Sutvirtinimo ar Pirmosios Komunijos pamokėlių… Kaip gyventi be Komunijos?.. Ar neatprasime nuo bažnyčios?.. Ką šventiško veikti?..

Kol Lietuvoje uždarytos 1023 bažnyčios ir koplyčios, tuo pat metu atdaros ir pilnos Namų bažnyčios – po vieną, du ar daugiau įvairaus amžiaus žmonių, laukiančių Velykų ir jas norinčių švęsti.

Namų langai atviri tinklapiuose matomoms bei girdimoms pamaldoms ir kitiems renginiams – galime dalyvauti, nors ir nuotoliniu būdu, šv. Mišiose, Kryžiaus kelio apmąstymuose, įvairiose apeigose parapijų bažnyčiose, katedrose, Vatikane; klausytis religinių pokalbių, maldų ir pasakojimų LRT, Marijos radijuje, „Mažojoje studijoje“ ir kitur; internete skaityti „Artumą“ bei kitus leidinius, žiūrėti filmus, muzikines programas…

Nuo pirmųjų amžių kalbama apie Namų bažnyčią. Čia galime švęsti, kai nepasiekiamos šventės katedroje, parapijos ar kitoje bažnyčioje, kai į jas negalime nuvykti, tiesiogiai pamaldose dalyvauti.

Programa „Didžioji savaitė namie ir šeimoje“ siūloma pavieniams žmonėms, šeimoms, bičiuliams kiekvienai Didžiosios savaitės dienai nuo Verbų sekmadienio iki šv. Velykų sekmadienio. Tai skaitiniai, maldos, mintys, giesmės, trumpos apeigos, tinkamos palatos, kambario, virtuvės ar svetaines, buto, namo, gal ir kiemelio, sąlygomis.

Parenkite tai, kas padėtų ramiai susitelkti, prisiliesti prie Velykų slėpinio. Tai gali būti giesmė, įsigilinimas į skaitinius… Su šeimos nariais pasidalinkite pareigomis namų liturgijoje – kas padarys rankdarbį, uždegs žvakę, skaitys, papuoš, parengs aplinką kiekvienai dienai pasiūlytu būdu. Ir visada širdyje nešiokitės šviesią viltį: Dievas mus subūrė, Viešpačiui visais būdais dėkojame.

Medžiagą Didžiajai savaitei namie ir šeimoje rengė ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, ses. Aistė Balčiūnaitė SJE, Jūratė Grabytė, Jūratė Karašauskienė, t. Eugenijus Puzynia SJ, t. Antanas Saulaitis SJ.

VERBŲ SEKMADIENIS

Didysis pirmadienis – antradienis

Didysis trečiadienis

Didysis ketvirtadienis

Didysis penktadienis

Didysis šeštadienis

VELYKŲ SEKMADIENIS

Medžiaga bus periodiškai papildoma