Našlių grupė

 
1993 metais kun. Eitvydas Merkys SJ, vos pradėjęs eiti Vilniaus šv. Jonų bažnyčios rektoriaus pareigas, pradėjo burti žmones į Gyvojo rožinio maldos grupeles. Netrukus susirinko 4 tokios grupės. Paaiškėjo, kad daugelio jų artimiausi: žmona arba vyras jau iškeliavę į Amžinybę. Taip atsirado Našlių grupelė. Jai vadovauti 1994 metais pradėjo Dalia Normantienė.

Ji stengėsi sudominti žmones įvairiomis religinės tematikos paskaitomis, siūlė skaityti ir nagrinėti šv. Raštą. Vadovė ir visi dalyvaujantys grupelėje apgalvojo kiekvienos dienos ir savaitės rožinio maldos intencijas; jos nedaug pakito ir šiandieną, tik kaskart stengiamės atliepti nūdienos poreikiams, aktualijoms.

Šiuo metu šv. Jonų bažnyčios našlių grupelei vadovauja Vytautė Eidukaitienė. Dabar grupelėje narių skaičius svyruoja nuo 24 iki 31. Dauguma jų renkasi nuo pirmųjų būrelio dienų, atėjo keletas naujų, šešios moterys buvo pakviestos į Amžinybę, jas prisimename maldomis.

Mūsų šiandiena labai paprasta. Renkamės kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį, po 11 valandos šventų Mišių. Liekame bažnyčioje tarp piliorių, kartais šv. Onos koplyčioje, vasarą, kai neužimta - senojoje zakristijoje. Per šv. Mišias grupelės narės skaito skaitinius, neša atnašas. Po šv. Mišių aptariame reikalus.

Džiaugiamės, kad galime kartu pabūti, padejuoti - jei kam sunku, pasidžiaugti – kai patiriame Dievo malonę.

Kiekvieną pavasarį laukiame kelionių, norime pasidžiaugti, padėkoti Dievui už suteiktas malones.

Įsimintiniausios mūsų grupelės dienos – kelionės į tolimesnes ar artimesnes bažnyčias.

Pradėjome nuo artimesnių: Sudervės bažnyčioje šventėme vaikų Pirmosios Komunijos šventę, kartu su jų tėveliais. Maloniai mus priėmė mons. Č. Krivaitis Kernavės bažnyčioje, išklausėme ne tik šv. Mišias, bet ir, kiek leido sveikata, kun. Č. Krivaitis papasakojo apie bažnyčią, apie savo ilgo ir labai turiningo gyvenimo metus. Apžiūrėjome sukauptą turtingą Bažnytinio meno muziejų; šventoriuje - įdomias Kryžiaus kelio sotis. Ypač įsiminė kelionės į Trakų, Pažaislio, Šiluvos bažnyčias, į Kryžių kalną, Kaišiadoris, į Guronis, Rožinio slėpinių kelią.

Nuo 2005 metų prasidėjo nepamirštamos kelionės į Gyvojo rožinio draugijos narių susitikimus. 2005 08 21 į Uteną, 2006 08 06 į Anykščius, 2007 08 18 į Zarasus, 2008 08 02 į Biržus. Iš jų parvykstame kupini naujų įspūdžių, dvasiškai sustiprėję.

Esame kukliai paminėję Zuzanos Raubiškienės 80-ties metų jubiliejų. Jau metai, kaip ji Amžinybėje. Šiemet, gegužės 10-tą, taip pat minėjome Stasio Laukaičio 80-tąjį gimtadienį.

Naujus narius, nares maloniai kviečiame ir priimame keikvieno mėnesio antrą sekmadienį po šv. Mišių. Dėl informacijos prašome kreiptis į vadovę Vytautę.