Kun. Sauliaus Bužausko vyskupo šventinimai

SVEIKINAME BALANDŽIO 22 D. VYSKUPO ŠVENTIMUS GAVUSĮ KUNIGĄ SAULIŲ BUŽAUSKĄ

Džiaugiamės, kad dalį tikėjimo kelionės galėjo keliauti drauge. Nuo 1998 iki 2001 metų, tuomet dar ne kunigas Saulius Bužauskas, dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, buvo aktyvus Vilniaus Šventų Jonų Bažnyčios bendruomenės narys, lydėdavo tėvą Antaną Saulaitį į dvasinius ir maldos susitikimus su Vilniaus universiteto bendruomene, patarnaudavo šv. Mišiose.

2001 metais įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Kaip klierikas dažnai aplankydavo Šv. Jonų bažnyčią, buvo jautrus bendruomenės narys, pastebėdavo jauną ir seną, sveiką ir ligotą, su šypsena sutikdavo kiekvieną, išklausydavo ir įsiklausydavo.

2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu. Po primicijų šv. Mišių Jonų bažnyčioje daugybė bendruomenės narių, buvusių bibliotekos bendradarbių, Tikėjimo ir šviesos bendruomenė džiaugėsi kun. Sauliaus bičiulyste, dalijosi džiaugsmu. Kun. Sauliaus dovana pastebėti žmogų, pasikalbėti apie paprastus ir nepaprastus dalykus guodė ir vienijo.

Gal galėtume būti užnugario pajėgos – malda palaikyti šiame pašaukimo ir meilės kelyje, kaip Viešpats kviečia „noriu ištikimos meilės, o ne aukos“ (Oz. 6,6)