Naujienos

Kviečiame visus individualiai ar kartu su šeimomis ir draugais registruotis į Šv. Mišias su Popiežiumi Pranciškumi, kurios bus laikomos Kauno Santakos parke *rugsėjo 23 d.
Registracija nemokama - spauskite ant nuorodos http://www.tiketa.lt/LT/Purchase/19358/94921 ir įsigykite reikiamą kvietimų skaičių.

Daugiau informacijos galite rasti: Popiežiaus vizitas

*Tą dieną nei vienoje Lietuvos bažnyčioje Šv. Mišių nebus, mūsų bažnyčioje taip pat, tad tai vienintelės Šv. Mišios tą sekmadienį visoje Lietuvoje


_____________________

2018 rugpjūčio 5 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Jn 6,24-35

 Man atrodo, jog žmonės per dažnai ir per drąsiai savo kalbas mėgina pagrįsti bibliniais posakiais į juos nė nesigilinę, paėmę be konteksto ar apskritai neišmanydami šventraščio. Net ir šiandienos evangelijos ištrauka nėra tokia paprasta, kaip iš pradžių gali atrodyti.

Pamėginkime įsivaizduoti – jeigu viskas vyko taip, kaip girdėjome evangelijoje, tai kaip tai galėjo atrodyti. Apie 5000 žmonių ieško Jėzaus ir keliasi valtimis per ežerą. Iš kur tiek valčių? Net ir tokio dydžio kariuomenei forsuoti ežerą būtų nemenka užduotis, o čia – paprasti žmonės. Taip pat keistas žmonių reikalavimas, kad Jėzus parodytų ženklą. Juk jie jau matė duonos padauginimą ir net gi jos valgė, o dabar dar reikalauja kito ženklo. Gal nujaučiame, kad pasakojimas nori pasakyti kažką daugiau, kažką kita. Bet ką?

Girdėta dramatiška scena pateikia argumentus krikščionims kalbant su rabinais apie tai, kas yra Jėzus. Kaip dažnai nutinka Jono evangelijoje, pašnekovai atrodo lyg ginčijasi, o iš tikrųjų nori pamokyti skaitytoją. Todėl girdėta ištrauka nėra reportažas apie tai, ką iš tikrųjų tą dieną veikė ir ką žodis žodin kalbėjo Jėzus, o greičiau istorinis skaitymas apie ginčus, kurių jauna krikščionių bendruomenė turėjo su žydų sinagoga. Šitaip šis tekstas atveria langą į pirmojo amžiaus pabaigos religinius disputus tarp krikščionių ir žydų.

Svarbus ir Senojo testamento fonas.

Būtent manos iš dangus pasakojimai Iš 16 ir Sk. 11 turėtų būti atidžiai skaitomi siejant juos su ką tik girdėtu Jono evangelijos tekstu. Senajame testamente skaitome, kad Dievas sakė Mozei – padarysiu, kad jums lytų duona, kurios prisirinksite tai dienai. Šitaip aš išmėginsiu žmones, klausys jie mano nurodymų, ar ne. 78 psalmė sako – jis įsakė aukštoms padangėms ir atidarė dangaus duris, lijo ant jų valgoma mana ir davė jiems grūdų iš dangaus. Mirtingieji valgė dangiškų būtybių duoną...  Jėzaus laikais ši mana buvo suprantama kaip Tora 5 pirmosios Senojo testamento knygos, kurias išrinktai tautai davė Dievas.

Teologinis girdėtos evangelijos ištraukos centras yra „tai Dievo darbas, kad jūs tikėtumėte tuo, kurį jis siuntė“. Tačiau svarbiausias akcentas yra Jėzus. Minios sekę Jį, Jis užlipo į kalną, žmonės sako, kad Jis iš tikrųjų pranašas, Jį nori paskelbti karaliumi... Taigi visa 6 skyriaus kalba sukasi apie Jėzų. Kol galiausiai jis pats pasako – aš esu gyvenimo duona, bet jūs nors ir matote, vis tiek netikite. Panašiai, kaip aną kartą gavę manos iš dangau žmonės nesuvokė, kas jiems davė duonos dykumoje, taip ir šį kartą nesuvokia, kas yra Jėzus.

Parūpindamas maisto izraelitams dykumoje, Dievas davė tai, ko reikėjo ir ko žmonės neturėjo gyvenimui. Tiek parūpindamas maisto 5000 žmonių Jėzus davė tai, ko reikėjo ir ko jie neturėjo. Ar Dievas ir šiandien parūpina mums ko reikia? O mes ar suvokiame, ko mums iš tikrųjų labiausiai reikia?

Ar aš iš tikrųjų noriu gyvenimo duonos? Ar iš tikrųjų trokštu gilesnių, tikresnių santykių su savimi, kitais ir Dievu? Ar tik sakau, kad noriu? Ar nesielgiu kaip tie, apie kuriuos, berods, Einšteinas sakė: „Kartoja tas pačias nesąmones, o tikisi kito rezultato“? Ar iš tikrųjų noriu to, ką sakau? Ar iš tikrųjų ką nors darau dėl to, ko siekiu?

 

_________________________

Vasarą Šv. Mišios laikomos tik sekmadieniais 11 val.

Šiokiadieninių vakaro bei sekmadienio 13 val. Šv. Mišių nėra.

____________________________

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esami atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

____________________________

Kviečiame registruotis į šeimų vasaros stovyklą!

Kada? Liepos 23 - 29 d.
Kur? Trakų rajone esančioje jėzuitų stovyklavietėje prie Guopstų ežero.

Kaip užsiregistruoti?
Daugiau informacijos apie stovyklą bei registracijos anketa
paspaudus ant šios nuorodos: https://goo.gl/forms/WJc5dT8QyZ6x1Qk93

Kilus klausimams rašykite laišką jonubendruomene@gmail.com
arba skambinkite Virginijai Druktenienei +370 621 28732

____________________________

Mieli jėzuitų bičiuliai, šios svetainės lankytojai ir facebook draugai,

Šv. Jonų bažnyčios jėzuitų ir visos sielovados komandos vardu nuoširdžiai sveikinu Jus su Šv. Velykomis!

Kartais būna tokių situacijų, kai atrodo, jog Didysis penktadienis nesibaigs ir Didžiojo šeštadienio tyla tęsis amžinai. Tačiau Viešpaties prisikėlimas perkeitė pasaulį ir mus. Mes negyvename iliuzijomis ir žinome, kad blogis, kančia ar liūdesys mus dar gali paliesti ir gal ne kartą, tačiau džiugiai švęsdami Velykas kartu stipriname mūsų tikėjimą, kad ne tamsa, ne blogis, o prisikėlęs Jėzus taria paskutinį žodį, kuris yra Meilė.

 

Šv. Jonų bažnyčios rektorius
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

 _____________________

 

 

 

Išleista dar viena kun. Antano Saulaičio sudaryta ir išversta knyga apie indėnus

Klausantis mūsų bažnyčios vicerektoriaus kunigo Antano Saulaičio SJ pamokslo nevalingai lauki pasakojimo apie vaikystę arba apie indėnus. Pastaroji tema jam ypač artima. Kunigo nuveiktų darbų sąraše net keturios knygos apie indėnus. Tai „Trys dešimtmečiai Pietų Amerikoje“, „Lietuviai Amazonijos džiunglėse“, „Lietuvių misijos Amazonėje“, o šį mėnesį išleista kunigo išversta ir sudaryta ketvirtoji knyga – „Pieno ežeras. Tukanų mitas“.

Pristatydamas šią knygą tėvas A. Saulaitis ją lygino su Šventuoju Raštu. „Visos tos apeigos kyla iš to pirmojo pasakojimo. Dievai daro tą patį kaip šiandien, tos apeigos vyksta pas tukanus ir kitas tautas. Kaip Šventame Rašte yra daug linksmų vietų, taip ir čia yra linksmų vietų, keliančių šypseną.“

„Knygą skaitai kaip pokalbį su kitu tikėjimu, kita sistema, kuri mus visus praturtina. Indėnai turi kantrybės ir laiko. Gali būti šalia ir nereikalauti, laukti, kol tas žmogus prabils. Ir mokytis, kaip elgtis, kaip laikytis. Gal palyginčiau su ligonio lankymu. Aš čia esu, galime sėdėti dvi valandas be žodžių, – sakė tėvas Antanas. – Gamtos žmonių lėtesnis ritmas, dėkingumas už gyvybę, grožį, augalus, gyvūnus, pagarba gamtai ir jos Kūrėjui. Jie turi ir vienuoliktąjį Dievo įsakymą – gerbk Gamtą ir neniokok jos.“

Plačiau apie knygą skaitykite Rasos Baškienės straipsnį „Pieno ežeras - paslaptingas tukanų mitas“, paskelbtą bernardinai.lt  

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-08-pieno-ezeras-paslaptingas-tukanu-mitas/165817

___________________________

 

 

______________________________

 

Mūsų bažnyčioje veikiančiam Gyvojo rožinio maldos būrelius -  25-eri metai!    

Jubiliejų paminėsime spalio 1 dieną, pradėdami Rožinio maldos mėnesį.

Kiekvieną spalio sekmadienį 10.15 val. visi esate kviečiami ir laukiami koplyčioje bendrai maldai.

 

 ____________________________

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

______________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.