Naujienos

_______________________
   
 2018 lapkričio 11 d., šv. Jonų bažnyčia

Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Mk 12,38-44;

 Ir vėl noriu klausti: ką pagalvojote išgirdę evangelijos našlės istoriją?

Man ji priminė ateizmo pamoką pradinėje mokykloje. Tada ateizmo mokytoja papasakojo šią istoriją ir sako: „Matote, koks lupikas buvo Jėzus. Jis iš vargšės našlės ištraukė paskutinius pinigėlius. Tą patį šiandien daro ir jo pasekėjai kunigai.“ Nežinojau kaip, o ir nebūčiau išdrįsęs jai paprieštarauti tada, o šiandien nematyčiau prasmės. Tik įdomus dalykas, kad šiandien ta buvusi ateizmo mokytoja jau vyresnio amžiaus moteris yra maldinga katalikė.

Girdėta našlės istorija vyksta Jėzaus misijos pabaigoje. Jis atvyko į Jeruzalę ir žino, kad jo ten laukia mirtis. Bet dar turi keletą dienų ir šventyklos prieigose moko žmones. Per šį trumpą laiką Jėzus daug ką nuveikia: Išvalo šventyklą, išvarydamas prekiautojus ir pinigų keitėjus, pasako palyginimą apie nederlingą figos medį, apgina savo autoritetą prieš aukščiausią kunigą, žmonėms pasako palyginimą apie vynuogyno nuomininkus, atsako į klausimą apie mokesčius, diskutuoja su sadukiejais apie prisikėlimą, pasako nuorodas apie didįjį įsakymą, o paskui parodo į neturtingą našlę ir iškelia jos pavyzdį, kaip turi elgtis tikri jo sekėjai. Taigi našlės istoriją turėtume matyti šiame įvykių kontekste.

Mokiniams jis sako, kad ir jei turi daryti tą patį dėl Dievo karalystės. Svarbiau ne tai, kiek tu sumoki šventyklai, bet keik tai kainuoja tau pačiam. Kas gali palengvinti tokį aukojimą, kuris kainuoja ir davėjui? Galbūt žinojimas, kad darai prasmingą gerą darbą ir suvokimas, kad galiausiai visa esi gavęs iš Dievo. Su gyvenimo dovana, tau įdiegti gabumai, kuriuos padėjo išugdyti kiti žmonės (tėvai, mokytojai, dėstytojai...), iš Dievo gavai sveikatą, atmintį, protą, valią, gebėjimą ir jėgų dirbti – juk visa tai turime iš Dievo. Su jo malone sutikai tinkamus žmones, partnerius, draugus, gal šio to išmokai ir iš žmonių su kuriais sunkiau sutarei... Ar tikrai turi ką nors, kas absoliučiai būtų tavo? Gal apsisprendimą, laisvą valią pasirinkti?..

Grįžkime prie tekto. Svarbu, kad minėta moteris yra našlė. Ji išgyveno vyro netektį, kartu neteko ir apsaugos, statuso, pajamų ir galiausiai savo visuomenėje tapo stigmatizuota. Šia prasme, ji neturtingiausia pasaulio akimis, bet ne Jėzaus. Koks kontrastas, Jėzus tik ką diskutavo su sadukiejais – aukštuomene, elitu, o čia našlė ji Jėzui svarbi ir tai ką ji daro yra reikšminga. Šito nesuprato anų dienų pasaulis, nesupranta ir mūsų laikų.

Sadukiejai laikė save tiek socialiai, tiek religiškai aukščiau už kitus ką jau kalbėti apie vargšę našlę, ji visiškai nereikšminga. Bet Jėzus apverčia viską aukštyn kojomis ir sako, kad Dievas mato kitaip. Pirmi bus paskutiniai, o paskutiniai pirmi...

Beveik ištisus metus pasaulio jėzuitai bendruomenėse svarstė kokios galėtų būti svarbiausios mūsų tarnystės kryptys ateinančiai dešimčiai metų. Svarstymo, maldos ir pasitarimų rezultatai iš visų žemynų jau keliauja į Romą. T. Generolas su patarėjais apibendrins rezultatus ir suformulavęs 3-5 pirmenybines sritis ateinančių metų sausio mėnesį susitiks su Popiežiumi pasitarti, ką jis mano šiais klausimais, o tada paskelbs visiems jėzuitams ir jų bendradarbiams. Įdomu, kad vienas iš kriterijų pasitikrinant kaip sekasi įgyvendinti tai kas užsibrėžta yra klausias kiek dėmesio ir tarnystės skiriama neturtingiesiems.

Popiežius Pranciškus primena, kad ir mūsų laikų Bažnyčios liga yra klerikalizmas – kai dvasininkai mano, kad jei yra aukštesni už kitus, nori privilegijų...

O duodamas patarimus jaunimui jis sako: „Nė vienas nėra toks neturtingas, kad negalėtų ko nors duoti kitam“.

Suprantame, kad ne visada tai medžiaginiai dalykai ir ne jų dažnai stokoja kitas. Kita vertus, galbūt ir mes patys kartais jaučiamės kaip ta evangelijos našlė, taip mažai turį ką duoti, ir į save žiūrime anų sadukiejų akimis ir save menkiname. Bet Jėzaus elgesys su našle mums sako, kad esame svarbūs, kad galime nors ir nedaug duoti, bet su didele meile.

Jei reikia dar konkrečiau? Galime save paklausti kam ir kiek šią savaitę skirsiu savo laiko, dėmesio, pagalbos, ką norėsiu išklausyti ir kiek pasakysiu gerų, palaikančių žodžių? Mintyse pasakykime konkrečių žmonių vardus ir iki pareisime iš bažnyčios juos įsiminkime, o vakarais galėsime pasitikrinti.

 ____________________________________ 

_________________________________
 
Spalio 24 d. prasideda kursai sužadėtiniams pasiruošti santuokai.
Tai aštuonių susitikimų ciklas, kuris vyks trečiadienio vakarais nuo 18:30.

_________________________________ 

 Pradedama registracija į grupeles:

Tikėjimo pagilinimo kursas suaugusiems, kurio metu bus galima pasirengti ir Sutvirtinimo sakramentui.
Susitikimų pradžia spalio 11 d. (ketvirtadienį) po 18 val. šv. Mišių. 

Paauglių - jaunimo sutvirtinimo grupė pradeda ruoštis Sutvirtinimo sakramentui nuo spalio 14 d. (sekmadienis) 10 val.

Pasiruošimas Pirmajai Komunijai prasideda  spalio 14 d. (sekmadienį) 10 val. 

Spalio  16 d. ( antradienį) po 18 val. šv. Mišių  pradėsime Dvasines pratybas kasdienybėje, kurios trunka 33 savaites.

Spalio 17 d. (trečiadienį) po 18 val. šv. Mišių kviečiame kartu skaityti Šv. Raštą.
Pradėsime nuo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. 

 
Registruotis ir klausti: el. paštu aiste.balciunaite@gmail.com arba tel. 8 682 98821
 
___________________________________
 

___________________________________

 

 

Nuo rugsėjo  2 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadieniais Šv. Mišios taip pat ir 7:30 ryte

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

____________________________

  

Mūsų bažnyčioje veikiančiam Gyvojo rožinio maldos būrelius - 25-eri metai!    

Jubiliejų paminėsime spalio 1 dieną, pradėdami Rožinio maldos mėnesį.

Kiekvieną spalio sekmadienį 10:15 val. visi esate kviečiami ir laukiami koplyčioje bendrai maldai.

 

 ____________________________

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

______________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.