Žiūrovai šeimų stovyklos talentų vakare

Istorija: Šeimų bendruomenė Šv. Jonų bažnyčioje susikūrė 2001 m. vasarą. Iki tol daug šeimų drauge švęsdavo šv. Mišias, bet tarpusavyje nebendraudavo. Ses. Ramunė Murauskaitė, sukvietusi visus, paklausė: „Ko šeimos norėtų?“. Pasigirdo prašymas: „Stovyklos“. Tad pirmoji stovykla tapo bendruomenės gimimo diena. Per tuos metus visas vasaras šeimos organizuoja stovyklas. Jose vaikai, kurie tuos metus ruošėsi Eucharistijos sakramentui, švenčia savo Pirmąją Komuniją. Dažnai kartu būna švenčiamos ir krikštynos. Kiekvienais metais advento ir gavėnios laikotarpiu organizuojamos rekolekcijos. Ketvirtaisias mėnesio sekmadieniais šeimos rinkdavosi pasidalijimams ir pokalbiams. Jie vykdavo kokios nors programos pagalba. Jau nagrinėta Denis Sonet „Trejų metų šeimos mokykla“ ilgalaikė programa, kvietimas į ignacišką dvasingumą pagal Margaret Silf „Vidinis kompasas“.

Talentų pasirodymas šeimų stovykloje

Šeimų bendruomenė daug kartų lankėsi Tiberiados brolių vienuolijoje Baltriškėse, dalyvavo piligriminėje kelionėje „Kryžių kalnas – Šiluva – Žemaičių Kalvarija“.  Išvažiavus kun. Mindaugui studijuoti į Romą, dvi grupelės jį aplankė ir piligrimavo drauge su juo po Romą.

Sudėtis: Bendruomenės veikloje kviečiamos dalyvauti visos šeimos – ir pilnos, ir nepilnos, ir su vaikais, ir jų neturinčios. Džiaugiamės, kad vaikučių skaičius kiekvienais metais padidėja. Kitas mus džiuginantis dalykas – bendruomenės gyvenime dalyvauja ne tik kelios aktyvios mamytės, bet visi šeimos nariai – ir vaikai, ir tėvai, ir net močiutės.

Vyrų žygsis miške šeimų stovykloje

Tikslai: Šeimų bendruomenės susibūrimo ir gyvavimo tikslas – pažinti bažnyčioje šalia besimeldžiančius žmones, padėti vieni kitiems tikėjimo kelionėje, ugdyti bendruomeniškumą, dalintis ir gyvenimo, ir tikėjimo patirtimi, sukurti vaikams krikščionišką erdvę.

Veikla: Sekmadieniais drauge švenčiame šv. Mišias. Vasaromis organizuojame šeimų stovyklą. Per Adventą ir Gavėnią drauge dalyvaujame rekolekcijose. Beveik kiekvienais metais aplankome Tiberiados brolius Baltriškėse, klausydami paskaitų, drauge dirbdami ir melsdamiesi. Paskutinį mėnesio ketvirtadienį po vakaro Mišių koplyčioje meldžiamės žvelgiant į eucharistinį Jėzų.

NORINČIAS ŠEIMAS KVIEČIAME JUNGTIS.

Koordinatoriai:
Virginija Druktenienė  +370 621 28732
Ramūnas Druktenis   +370 611 23073

You must be logged in to post a comment.