Homilija

3 gavėnios sekmadienis Jn 4, 5–42, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Evangelijoje pasakojama apie moterį, kurios nežinome nei vardo, nei amžiaus, bet jos pokalbis su Jėzumi Evangelijoje ilgiausias. Todėl turime progą jungtis į šį pokalbį, bent jau kaip aktyvūs klausytojai. Buvo vėlyva popietė. Suplukęs ir ištroškęs Jėzus stabtelėjo prie užmiesčio šulinio, kurį sakoma iškasė protėvis Jokūbas. Tuo tarpu mokiniai nuėjo į miestelį maisto. Lyg tyčia...

2 Gavėnios sekmadienis. Atsimainymas, Mt 17,1-9, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kasmet antrąjį gavėnios sekmadienį Bažnyčia prisimena keistą įvykį. Mes jį vadiname Jėzaus atsimainymu, Rytų Bažnyčia – metamorphosis. Viskas prasideda įspūdingai, lyg pasaka ar fantastinis filmas. Nežinia kur esantis bevardis kalnas, spindintis Jėzaus veidas ir drabužiai, pasirodo ir žymūs Senojo testamento veikėjai. O baigiasi viskas tyliai – visi nusileidžia nuo kalno ir lyg nieko nebūtų...

Pelenų diena, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien pradedame keturiasdešimties dienų kelionę Velykų link. Ji dar vadinama gavėnia. Neturėtume stebėtis, jei nerasime spalvingų gavėnios reklamų, tik pelenus. O viena kita užuomina apie ją viešumoje veikiau rodys kokia ji nepopuliari. Beje, kaip ir Bažnyčios raginimas pasninkauti bei susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Tai ką mums daryti, negi dabar boikotuosime Kaziuko mugę? Neskubėkime nurašyti...

Iz 49,14-15; Mt 6,24-34, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Pirmojo skaitinio pirmojoje eilutėje girdime, kaip Izraelis skundžiasi, esą Dievas jį atmetė ar apleido. Ir, atrodo, tam yra pagrindo, nes tauta tremtyje. Tačiau jau antroje eilutėje pranašas Izaijas ją guodžia: „Net jei ir motina užmirštų savo vaiką, Dievas tavęs neužmirš. Antraip jis nebūtų Dievas.“ Tokiu švelniu įvaizdžiu pranašas sako – Dievas yra daugiau nei...

Mt 5,38-48, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Visi 3 šios dienos skaitiniai sako: pasaulis neturi būti neapykantos, pykčio ir smurto vieta. Istorija neturi būti vien nesibaigiančių karų istorija. Darbo vieta neturi būti intrigų ir neteisybės vieta, kurioje sugriaunama žmonių sveikata ir gyvenimas. Mokykla neturi būti patyčių ar žeminimo vieta. Valstybinės institucijos turi saugoti teisingumą. Galime klausti, o kaip su šeima, namais,...

VI eilinis sekmadienis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien Jėzus mus moko, kas yra religijos esmė. Viena vertus, jis, kaip geras žydas, neatmeta religinių apeigų ir įstatymų, bet, kita vertus, sako, jog nepakanka apsiriboti jų išoriniu išpildymu. Tikras tikėjimas turi paliesti visą žmogų, visus jo gyvenimo aspektus ir nuostatas. Žinoma, tam reikia gairių, bet priemonės nėra tikslas. Prieš keletą mėnesių man teko...

Mt 5,1-12, Vidmato Šimkūno homilija

Gal truputį neįprasta girdėti kitokį evangelijos tekstą, nei skelbiama Mišių lapeliuose. Tai naujasis Mato evangelijos vertimas. Kas buvote trečiadienį ekumeninėse pamaldose, gavote šį naują vertimą. Pirmiausia pastebime, jog vietoj įprasto kreipinio „palaiminti“ girdime „laimingi“. Vertėjams atrodė, jog žodis laimingi labiau išreiškia kontekstą ir geriau atitinka graikišką originalą makarios, kuris reiškia ir palaimintas, ir pasiturintis, ir...

Mt 4,12-23, Vidmato Šimkūno homilija

Evangelija atkartoja pirmo skaitinio eilutes ir piešia Jėzaus viešosios veiklos geografinius rėmus. Paskui pasakoja apie pirmųjų mokinių pašaukimą. Apie žvejus, kurie išgirdę Jėzaus kvietimą, viską paliko ir Juo nusekė. Petras, Andrius, Jokūbas, Jonas nebuvo žmonės kuriuos kiti laikytų ypatingai religingais. Jie buvo paprasti žmonės – žvejai. Jų kaimo žmonėms neatrodė, kad šie vyrai, galėtų...

Jn 1,29-34, Vidmato Šimkūno SJ homilija

Šiandien pamokslas trečdaliu ilgesnis nei paprastai. Jei kas klausysite, pabaigoje pasakysiu ir mažytę paslaptį. Šiandien susitinka abu mūsų bažnyčios globėjai – Jonas Krikštytojas ir Jonas Apaštalas–Evangelistas. Galime manyti, kad Jonas Apaštalas buvo prie Jordano tuo metu, kai atėjo Jėzus ir girdėjo, o vėliau užrašė Jono Krikštytojo žodžius. Juos esame girdėję daugybę kartų. Per kiekvienas...

Iškilmė. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandienos iškilmė ir Šventraščio skaitiniai pasiūlo daugybę minčių ir temų. Su visuotine Bažnyčia švenčiame Marijos Dievo Motinos iškilmę. Įdomi šios šventės kilmė ir jos teologija. Šalia to, šiandien švenčiame ir Jėzaus vardadienį. Šiandien taip pat pasaulinė maldos už taiką diena, o Šventraščio skaitiniai kalba apie vardo ir veido reikšmę ir su jais susijusį palaiminimą...

Kalėdos, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kalėdoms įprasta bažnyčiose įrengti prakartėles – atvaizduoti Jėzaus gimimo sceną. Tradiciniai personažai: kūdikėlis Jėzus, Marija, Juozapas, piemenys ir jų gyvuliai – visa pirmoji Jėzaus draugija. Austrijoje, Insbruke, jėzuitų bažnyčioje įrengiama prakartėlė, kurioje šalia tradicinių personažų dar pavaizduota, kaip jaunuolis prie prakartėlės veda pagyvenusį aklą žmogų, o juos abu lydi angelas. Aišku, jog abu šie...

Kūčių vakaro Mišios, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Jau pradedame švęsti Kalėdas, vieną laukiamiausių švenčių. Tai įvykis, iš esmės pakeitęs visatos ir pasaulio istoriją. Šiandien ne tik prisimename aną praeities įvykį, bet švenčiame kaip mūsų dabartį ir ateitį. Šio slėpiningo įvykio gelmės mes tikriausia niekada nepajėgsime pilnai suprasti, bet nujaučiame, kad tai meilės paslaptis, prie kurios esame kviečiami artintis taip pat su...